Ѕáпɡ пɑʏ : Ðưɑ ᴠợ ᴆɪ ᴋһáᴍ ρһụ ᴋһᴏɑ, ᴄһồпɡ ᴄһếт ʟặпɡ ᴋһɪ Ьɪếт пɡườɪ ᴠợ ᴄһᴜпɡ ᴄһăп ɡốɪ пһɪềᴜ ʟăᴍ զᴜɑ ʟà …

15:14 15/04/2022

ᴄʜɪ̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ ᴛɪ̉ɴʜ ʜᴏ̂̀ ɴᴀᴍ, ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴜʏ ᴆᴀ̃ 51 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ́ ᴠᴇ̉ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄᴜᴏ̂́ɴ ʜᴜ́ᴛ, ʟᴀ̀ɴ ᴅᴀ ᴍɪ̣ɴ ᴍᴀ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴜ́ ᴠᴀ̀ ᴍᴀ́ɪ ᴛᴏ́ᴄ ᴅᴀ̀ɪ ᴏ́ɴɢ ᴀ̉. ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̛̉ ᴄʜɪ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴛᴏᴀ́ᴛ ʟᴇ̂ɴ ᴠᴇ̉ ɴᴜ̛̃ ᴛɪ́ɴʜ, ᴅᴜʏᴇ̂ɴ ᴅᴀ́ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʏ̀ ʟᴀ̣ ʟᴀ̀ ᴛᴜʏ ᴆᴀ̃ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜɪ̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ. ʜᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴋɪɴʜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ᴛ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜɪ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴄᴏɪ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ.

ᴅᴜ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴄʜɪ̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴄʜɪ̣ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴜ ᴆᴀ́ᴏ. ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴜ̛ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴏ̛́ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴘʜᴜ̣ ᴋʜᴏᴀ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴜ ᴠᴜ̀ɴɢ xᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴀ̣̂ᴜ, ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ.

ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʜᴏ̉ɪ ʜᴀɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ sᴜ̛̉, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪ̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴋɪɴʜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ sɪɴʜ ᴄᴏɴ. ᴠɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴆɪ sɪᴇ̂ᴜ ᴀ̂ᴍ ᴆᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴛʜᴇ̂ᴍ. ᴄᴀ̂̀ᴍ ʙᴀ̉ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀʏ, ᴄʜɪ̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ̣ ᴅᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̣̆ɴɢ ᴆɪ ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴇ̂̀ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛɪ́ɴʜ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣.

ᴀ̉ɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ
ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ sɪᴇ̂ᴜ ᴀ̂ᴍ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜɪ̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴄᴏ́ ᴛᴜ̛̉ ᴄᴜɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ sᴀ̆́ᴄ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ̣. ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ʟʏ́ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ – ᴘʜᴏ́ ᴄʜᴜ̉ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴋʜᴏᴀ 2, ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴛɪ̉ɴʜ ʜᴏ̂̀ ɴᴀᴍ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ sᴜ̛̣ ᴛᴏ̂̀ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴜ̛̉ ᴄᴜɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜɪ̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜɪ sɪᴇ̂ᴜ ᴀ̂ᴍ, ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ sᴜ̛̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴋɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ sᴀ̆́ᴄ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ̣”.

sᴀᴜ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̂̉ɴ ᴆᴏᴀ́ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛɪɴʜ ʜᴏᴀ̀ɴ ʙᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ, ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜɪ̣ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ʟᴀ̀ “ɴᴀᴍ ɢɪᴏ̛́ɪ”. ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʀᴀ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋʜᴀ́ɴɢ ᴀɴᴅʀᴏɢᴇɴ (ʜᴀʏ ᴄᴏ̀ɴ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ ʜᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴠᴏ̂ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɴᴅʀᴏɢᴇɴ). ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴜʏ ᴍᴀɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴅᴀ́ɴɢ ʟᴀ̀ ɴᴜ̛̃ ɢɪᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴀɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ ɢᴇɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀᴍ ɢɪᴏ̛́ɪ, ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛᴜ̛̉ ᴄᴜɴɢ ᴠᴀ̀ ʙᴜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛́ɴɢ, ᴛɪɴʜ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴀ̂̉ɴ ᴏ̛̉ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ.

ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ sᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴀ̆́ᴛ ʙᴏ̉ ᴛɪɴʜ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ʜᴏ̂̀ɪ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛᴏ̂́ᴛ, ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠᴀ̀ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴏ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ.

ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴᴇ̂́ᴜ ɴʜᴜ̛ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 15 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴍᴀ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ᴋɪɴʜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴛʜɪ̀ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴋʜᴀ́ᴍ, ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ᴄʜɪ̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

RELATED POSTS

Xem thêm: Lên tòa nộp đơn ly hôn, người chồng ở Hải Dương bị xử 3 năm tù
Hai vợ chồng nộp đơn lên toà xin ly hôn, toà xem hồ sơ phát hiện người chồng đã giao cấu với vợ khi mới 15 tuổi.
Sáng nay (14/4), TAND huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Duy T. (ở xã Phú Điền) về tội giao cấu với trẻ em. Người mà T. phạm tội lại chính là vợ mình.

Theo nội dung bản án, cuối tháng 11/2011, Nguyễn Duy T, (SN 1991) và chị Nguyễn Thị Ngọc H. (SN 1996) có quan hệ tình dục với nhau. Hậu quả khiến chị H. có thai.

Đến tháng 12/2011, T. và H. đã xin phép gia đình hai bên tổ chức đám cưới. Nhưng do chị H. chưa đủ tuổi nên không đăng ký kết hôn được.


Toà án huyện Nam Sách (Hải Dương) tuyên phạt T. 3 năm tù.

Ngày 9/8/2012, chị H. sinh con, khi đó mới 16 tuổi 15 ngày. Ngày 29/7/2014, khi chị H. đã đủ tuổi, 2 vợ chồng này đến UBND xã Phú Điền đăng ký kết hôn. Đến tháng 1/2018, do mẫu thuẫn vợ chồng T. và H. đã đưa đơn ra tòa xin ly hôn.

Trong quá trình giải quyết vụ án ly hôn, TAND huyện xét thấy vụ việc có dấu hiệu phạm tội nên đã kiến nghị cơ công an huyện Nam Sách giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 115, Nguyễn Duy T. đã phạm tội giao cấu với trẻ em và bị toà tuyên phạt 3 năm tù.

Điều đáng nói ở vụ án trên là, mặc dù mối quan hệ giữa T. và H. đều trên tinh thần tự nguyện, nhưng do thiếu hiểu biết về pháp luật và không làm chủ được hành vi của mình nên đã khiến T. phạm tội.

Chính quyền huyện Nam Sách đang đề nghị các tổ chức đoàn thể nâng cao tuyên truyên trong tầng lớp thanh thiếu niên để tránh những vụ tương tự xảy ra.

Qua đây, các gia đình cần quan tâm, chăm lo đến con cái của mình nhiều hơn. Nhất là khi các em đang ở độ tuổi vị thành niên, còn thiếu hiểu biết về pháp luật, thiếu kiến thức xã hội, không làm chủ được hành vi của mình trước những cám dỗ.

Cùng với đó, các địa phương, đoàn thể chính trị xã hội và các nhà trường cũng cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục đạo đức, lối sống cũng như ý thức chấp hành pháp luật cho các em thanh thiếu niên.

Bài viết cùng chuyên mục