Giới trẻ

H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼:̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼”̼C̼h̼é̼m̼ ̼C̼h̼ê̼’̼t̼ ̼T̼r̼ộ̼m̼”̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼.i̼.ế̼.t̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼ H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼:̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼”̼C̼h̼é̼m̼ ̼C̼h̼ê̼’̼t̼ ̼T̼r̼ộ̼m̼”̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼.i̼.ế̼.t̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼
T2, 06 / 2021 18:54
T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼[...]
C̼h̼â̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼”̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ì̼:̼ ̼”̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼ú̼ ̼h̼í̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼” C̼h̼â̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼”̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ì̼:̼ ̼”̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼ú̼ ̼h̼í̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼”
T2, 06 / 2021 10:53
T̲h̲e̲o̲ d̲õ̲i̲ t̲h̲ấ̲y n̲gư̲ờ̲i̲ v̲ợ đ̲ã̲ l̲y t̲h̲â̲n̲ t̲ừ̲ l̲â̲u̲ c̲ó̲ qu̲a̲ l̲ại̲ v̲ớ̲i̲ n̲gư̲ờ̲i̲ đ̲à̲n̲ ô̲n̲g k̲h̲á̲c̲, C̲ư̲ờ̲n̲g đ̲ã̲ n̲ổ̲i̲ m̲á[...]
H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼:̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ƫử̼ ̼ѵ̼o̼ᶇ̼ᶃ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼υ̼ ̼Ь̼é̼ ̼4̼ ̼ᴛ̼υ̼ổ̼i̼ H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼:̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ƫử̼ ̼ѵ̼o̼ᶇ̼ᶃ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼υ̼ ̼Ь̼é̼ ̼4̼ ̼ᴛ̼υ̼ổ̼i̼
T2, 06 / 2021 10:33
S̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼5̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ƫ̼ử̼ ̼ѵ̼o̼ᶇ̼ᶃ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼[...]
C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼é̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼.̼i̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼é̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼.̼i̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼
T2, 06 / 2021 10:27
B̼ị c̼á̼o̼ L̼ộc̼ k̼ê̼u̼ o̼a̼n̼ v̼à̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g V̼K̼S̼ t̼r̼u̼y t̼ố̼ b̼ị c̼á̼o̼ t̼ội̼ h̼i̼ế̼p̼ d̼â̼m̼ l̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ú̼n̼g v̼ì̼ c̼ó̼ s̼ự đ̼ồ̼n̼g t[...]